Eğitim-Öğretim

En iyi tanıtımın; kişilerin memnuniyetlerinin paylaşımı olduğu gerçeği gözönüne alınarak, öğrencilerimizin çağın ihtiyaçlarına ve toplumun beklentilerine uygun donanıma sahip, özgüvenli ve mutlu bireyler olarak yetişmelerine öncelik verilecektir. Bu yüzden eğitim ve öğretimle ilgili ve yeni Türkiye hedefleriyle uyumlu projeleri destekleyen bir üniversite olmaya çalışarak, bu konudaki hedef ve projelerimi aşağıda sunuyorum:

•    Üniversitemizin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tanınabilmesi ancak bilime ve evrensel düşünceye katkı sunması ile mümkündür. Bu yüzden bilimsel yayınlar, projeler ve patentler, ulusal ve uluslararası konferans, kongre ve sempozyumlara katılarak, bu çalışmaların indekslerce taranan dergilerde yayınlanması önem arzetmektedir. Bunun için ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılım ile bilimsel çalışmaların nitelik ve nicelik olarak arttırılması için her türlü teşvik ve destek sağlanacaktır.

•    Üniversitemizin uluslararası alanda başarılı olabilmesi için akreditasyon ve kalite değerlendirmelerine açık olması gerekmektedir. Bundan dolayı üniversitemiz bünyesindeki tüm bölüm ve programların akredite olmaları için gerekli her türlü çalışma yapılacaktır.

•    Akademik personelin lisansüstü eğitim sürecinde ve sonrasında Avrupa ve ABD gibi yurt dışında başarılarıyla tanınan üniversitelerde eğitim ve araştırma yapabilmelerinin imkanları genişletilecektir.

•    Uluslararası değişim programlarından Üniversitemiz öğrenci ve akademisyenlerinin daha fazla yararlanmalarının yolları araştırılarak, özellikle akademik personelin bu programlara katılmaları teşvik edilecektir.

•    Akademik personelin evrensel bilgiye ulaşması, yeni bilgi üretmesi ve bu bilgi birikiminin yerel ve ulusal düzeyde sosyal ve teknolojik ihtiyaçların karşılanmasında kullanılabilmesi için her türlü teşvik ve destek sağlanacaktır.

•    Ulusal ve uluslararası her türlü bilimsel seminer, çalıştay, konferans, kongre ve sempozyumlarla ilgili ilanlar üniversite Web sayfasında bir link ile üniversitemiz personeline duyurulacaktır.

•    Eğitim-öğretim kalitesinin arttırılmasına yönelik ulusal ve uluslararası standartların uygulanmasına önem ve öncelik verilecektir.

•    Üniversitemiz gençliğinin etik değerler ile birlikte milli ve evrensel değerleri özümsemiş, ülkesi ve insanlık için faydalı bireyler olarak yetiştirilmesine önem verilecektir.

•    Gaziantep Üniversitesinin bilimsel araştırma ve projelerle birlikte kültür, sanat ve spor gibi alanlarda da başarılı bir üniversite haline gelmesi için her türlü teşvik sağlanarak desteklenecektir.

•    Her dönem sonunda yapılacak olan fakülte akademik kurul toplantılarında önceden belirlenip duyurulan başarı kriterlerine göre belirlenen başarılı akademisyenler ödüllendirilecektir.

•    Enstitü veya fakültelerin sürdürülebilir bilimsel dergi çıkarmaları teşvik edilerek çıkarılacak dergilerin düzenli olarak basılıp yayınlanması için her türlü destek sağlanacaktır.

•    Akademik personelin ders notlarının ve diğer bilimsel çalışmalarının kitap halinde basılıp yayınlanması desteklenecektir. Bunun için üniversitemizin matbaası teknik techizat ve personel açısından güçlendirilecektir.

•    Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası bilimsel faaliyetlerde; patent, proje yürütme, yayın yapmada başarılı olan personel ödüllendirilerek, özellikle yurt dışı konferans, kongre ve sempozyumlara katılım şartları iyileştirilecek ve üniversitemizin bilimsel alanlarda tanınması sağlanacaktır.

•    Tüm çalışanlarımızın ve öğrencilerimizin kişisel ve mesleki hedefleri ile bilgi ve becerileri doğrultusunda girişimcilik yönlerini geliştirmek amacıyla bilgi birikimi olan değerli hocalarımızın ve işadamlarımızın katkılarıyla periyodik olarak eğitimler, kurslar, seminerler, konferanslar düzenlenecektir.

•    Üniversitemizde pozitif rekabeti ve akademik özgürlüğü esas alan kaliteli bir eğitim verilebilmek için, ülkemizin problemlerini çözme kabiliyeti ve özgüveni yüksek donanımlı akademisyenler yetiştirilecektir.

•    Öğrencilerin kayıt, ders durumu ve akademik takibini yapan mevcut program öğrenciler ve öğretim elemanları için yıllardır çözülemeyen bir problemdir. Üniversitemizdeki bilgisayar yazılım uzmanlarının aktif destek ve önerileri de göz önüne alınarak özgün bir e-üniversite yazılımı hazırlatılacaktır.

•    Eğitim-öğretim süreçlerinde ve üniversite içindeki sosyal yaşam alanlarında öğrencilerimizin karşılaştıkları her türlü sorunla yakından ilgilenilerek, en kısa zamanda makul, tatmin edici ve kalıcı çözümler üretilecektir.

•    Üniversite yönetimi olarak her dönem fakültelerde öğretim elamanları ve öğrencilerle toplantı yapılarak sorunları tespit edilip, en uygun çözümler bulunup uygulamaya konulacaktır.

•    Günümüzde eğitim kurumlarının öğreten kurumlar olması kadar, öğrenen kurumlar olarak kendilerini geliştirmeleri de gerekmektedir. Bu yüzden bütün akademisyenlerin isteğe bağlı olarak belli bir program dahilinde ölçme, değerlendirme ve öğretim elemanı ile öğrenci ilişkileri konusunda eğitim almalarını sağlayacağız.

•    İntörn öğrenci uygulamasında bazı problemler yaşanmaktadır. Öncelikle Intörn uygulaması olan her fakültede bir ekip kurulup işletmeler ziyaret edilerek, amaca uygun olan işletmelerle devam edilecek, uygun olmayan işletmelerin ise sözleşmeleri iptal edilecektir. Diğer problemler fakültelerde etüd edilerek ayrıca çözülecektir.

•    Yabancı Diller Yüksekokulunun teknik altyapısı ve personel kapasitesi genişletilerek sadece hazırlık eğitimi veren bir kurum olmanın ötesinde, bölgenin tercih edilen dil eğitim merkezi haline gelmesi sağlanacaktır. Öğrencilerin yabancı dil alanında yapılan sınavlarda başarılı olmalarının yanında, yazma ve konuşma kabiliyetlerini geliştirecek bir dil eğitimi verilmesine öncelik verilecektir.

•    Üniversitemizin sürekli eğitim merkezinde verilen mesleki ve yabancı dil eğitimi giriş sınavlarına hazırlık programlarını daha etkin hale getirerek, öğrencilerimizin ve üniversite dışından gelenlerin eğitim talepleri karşılanacaktır.

•    Mezunlarımız için web sayfasında bir veri tabanı oluşturup, ilgili fakültelerde seminerler ve çeşitli etkinlikler düzenlenerek deneyimlerini paylaşmaları sağlanacaktır. Bu bağlamda Üniversitemizin açılış törenlerinde ilk dersi mümkün olduğunca bu mezunlarımızdan birisinin vermesine öncelik verilecektir.