Yönetim Anlayışım

Öncelikle, üniversitemizin akademik ve idari personel ve öğrencilerimizin çeşitli nedenlerden kaynaklanan sorunlarının farkındayım. Akademik ve idari personelin moral ve motivazsyonunu bozan, performanslarını düşüren, öğrenciler açısından Gaziantep Üniversitesi hakkında memnuniyetsizlik ve tepkiler oluşturan sorunları ve sıkıntıları biliyor ve yaşıyorum. Öncelikli hedeflerimden birinin, bu sorunların tüm paydaşların ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayacak bir şekilde çözülmesi olduğunun bilinmesini isterim. Etkin ve verimli bir şekilde eğitim-öğretim hizmetlerinin sunulması ve başarılı bilimsel çalışmaların yapılabilmesi için, öncelikle bu süreçlerde karşılaşılan sorunların giderilerek her açıdan iyi bir çalışma ortamının hazırlanmasının gerektiğine inanıyorum. Kısaca sorunların farkındayım. Bu sorunları çözmek için yola çıkıyorum.

Bir slogan olarak değil, bilimin ve inancımızın gereği olarak üniversite yönetiminde ve ayrıca yetkili olduğum her alanda adalet ve liyakati esas alacağım. “Adalet mülkün temelidir” ilkesini yönetim anlayışımın merkezine koyarak, Gaziantep Üniversitesinin tüm yönetim kademelerinde ve yetkim dahilindeki her türlü kararın alınmasında adalet ve hakkaniyete titizlikle riayet edeceğim. Devletimizin anayasal ve yasal düzenlemeleri, evrensel hukuk ilkeleri ve etik değerlere göre, akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimizin tüm vatandaşlarımızın sahip olduğu hak ve özgürlüklerden, fırsat ve imkanlardan eşit ve adil bir şekilde yararlanma güvencesi ile üniversitemizde huzuru tesis etmek birinci önceliğim olacaktır.

Bilimsel ve yönetsel başarının temelinde liyakat olduğu bilinciyle, akademik ve idari her türlü personel alımı, idari ve görevlendirme ve görevde yükseltilmelerde liyakati esas alacağım.

Personel alımı, idari görevlendirmeler ve lisans ve lisansüstü programlara öğrenci alımı gibi her türlü işlemi şeffaflığı sağlayan yöntemlerle yapacağım. Zira şeffaflık adalet ve liyakati sağlamanın öncelikli şartlarından biridir.

Üniversitemizin tüm birimlerinde ve her düzeydeki yönetim kademesinde otoriter bir yönetim anlayışı yerine, katılımcı yönetim anlayışının yerleştirilmesi öncelikli hedeflerimden biri olacaktır. Üniversiteler, yetkili kurullar aracılığıyla katılımcı ve ortak akıl ile yönetilecek kurumlardır. Bu yüzden uzmanlık temeline dayalı bir yönetim ile bürokrasinin engelleyici etkilerini azaltan, mevcut ihtiyaçlara daha nitelikli ve hızlı çözümler üreten bir yönetim taahhüt ediyorum.

Üniversitemizin yönetim kademelerinde görev alacak yöneticilerimizin makamlarını egemenlik kurma makamı olarak değil, bir hizmet makamı olarak kullanmalarını sağlamaya özen göstereceğim.

Üniversiteler, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma başarısının arttırılması için akraditasyon ve kalite değerlendirmelerine açık olması gerektiğinden, bölüm ve programların kalite süreçlerine dahil olmaları teşvik edilecek ve her türlü destek verilecektir.

Personel memnuniyeti ve motivasyonunun arttırılmasını çok önemsediğimden, akademik ve idari tüm personelin yöneticisine kolayca, en kısa sürede ulaşmasını ve istediği takdirde yüzyüze görüşmesini sağlayamayı taahhüt ediyorum. Bunu, sadece seçim sürecinde veya bir sonraki seçime kadar değil, doğru olduğu ve kurumsal kimliğin oluşmasında son derece önemli olduğuna inandığım için, göreve geldiğim ilk günden, görev süremin son gününe kadar hasasiyetle uygulamaya özen göstereceğim.

Üniversitemizin ve tüm birimlerinin yönetiminde toplam kalite yönetimini esas alacağım.

Üniversitemizin kaynaklarının büyük oranda belli fakültelere ya da birimlere aktarılması şeklinde değil, üniversitemizin tüm birimleri arasında adaletli bir dağıtımı sağlayacak bir yönetim anlayışını esas alacağımı.

Gaziantep Üniversitesini, üniversite personeli, öğrenciler, bölge ve ülke halkının beklentilerine uygun, gerçekleştirilmesi mümkün, gerçekçi hedefler belirleyerek, kısa, orta ve uzun vadeli planlar yaparak, hedefinden sapmadan, bunları gerçekleştirmeyi sağlayacak kurumsal bir yapıya kavuşturacağım.

Kısaca, dürüst, adil, katılımcı, liyakat esaslı, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne saygılı, tüm faaliyetlerinde şeffaflık ve hesap verebilirliği esas alan, birim yetkili kurullarının kararlarına öncelik veren; demokratik, medeniyetimizin değerlerini esas almakla birlikte değişime ve yeniliğe açık, farklı görüşlere ve kişisel değer yargılarına saygılı bir üniversite yönetiminin tesis edilmesi azim ve kararlılığında olduğumu üniversitemiz camiasına ve tüm milletimize beyan ediyorum.